Vitajte na stránkach obce VARECHOVCE Toto webové sídlo www.varechovce.sk spravuje Obec Varechovce a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou  
Register

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2011sú ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a ich podriadené organizácie povinné zverejňovať zmluvy ako aj dodatky k zmluvám, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami.

Kde sa majú zmluvy obcí, miest a vyšších územných celkov zverejňovať?

Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria aj obce, mestá, vyššie územné celky, či ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojej web stránke. Ak nemajú vlastnú web stránku, zmluvy môžu bezodplatne zverejniť v Obchodnom vestníku. Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné. Návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku môže podať aj druhá zmluvná strana, napríklad dodávateľ nejakej služby pre obec. Môže tak spraviť v prípade, ak nie je povinnou osobou, obcou, zmluva zverejnená do siedmich dní odo dňa uzatvorenia. O zverejnenie môžu požiadať Obchodný vestník písomne alebo tak môžu spraviť po zaregistrovaní sa elektronicky cez stránku ministerstva spravodlivosti www.justice.gov.sk.

Ako zverejniť zmluvu alebo dodatok v Obchodnom vestníku písomne?

Ak je pre povinné osoby, vrátane obcí a miest, prijateľnejšie komunikovať s Obchodným vestníkom písomnou formou, v tom prípade je potrebné poslať do redakcie Obchodného vestníka kópiu podpísanej zmluvy alebo dodatku zmluvy a priložiť k zmluve, resp. dodatku vyplnené príslušné tlačivo, ktoré sa rovnako dá stiahnuť z web stránky ministerstva spravodlivosti, a ktoré Vám na ďalšie šírenie (kopírovanie, distribúciu a pod.) zasielame aj v tlačenej podobe.
Tieto dokumenty je potrebné poslať na adresu:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Redakcia Obchodného vestníka
Župné námestie 13
813 11 Bratislava

Čo treba spraviť ešte pred poslaním zmluvy?

Zmluvy musia byť zverejnené v znení, v ktorom boli skutočne uzatvorené, a preto je vhodné, aby bol tento súlad pred zverejnením skontrolovaný. Zdôrazňujeme, že je dôležité, aby obce a mestá pamätali na to, že nie všetky zmluvy bude možné zverejniť v úplnom znení. Ešte pred zverejnením musia obce alebo mestá zabezpečiť nesprístupnenie ustanovení zmluvy obsahujúcich informáciu, ktorá sa podľa zákona o slobode informácií nesprístupňuje (t.j. zabezpečiť tzv. anonymizáciu).
Ide teda o časti zmluvy, ktoré
- obsahujú informácie tvoriace utajovanú skutočnosť podľa osobitného zákona,
- alebo sú predmetom bankového, daňového alebo obchodného tajomstva.

Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje (§ 17 Obchodného zákonníka). Avšak platí, že porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácie ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Zverejňovať preto možno cenu, zmluvné sankcie (pokuty spojené s odstúpením od zmluvy, dojednané pre prípad neplnenia zmluvných povinností, úroky z omeškania a pod.), predmet plnenia (tovary a služby), čísla faktúr a iných podobných dokladov, parcelné číslo, súpisné číslo, názov katastrálneho územia, evidenčné čísla vozidiel, údaje o mieste a čase plnenia, miesto a dátum podpísania zmluvy, meno, priezvisko zmluvných strán (zástupcov), spisové čísla (ak sú súčasťou zmluvy).

Čo v prípade, ak zmluva nebude zverejnená?

Základ je, že ak zmluva nebude zverejnená, nenadobudne účinnosť. Avšak ak nebude zverejnená do troch mesiacov od uzatvorenia, platí, že k uzatvoreniu zmluvy nedošlo. Zmluvní partneri samosprávy však môžu konať tiež, ak zverejnenie zmluvy povinnou osobou mešká. Ak nie je povinnou osobou zmluva zverejnená do siedmich dní odo dňa uzatvorenia, môže podať aj druhá zmluvná strana, napríklad dodávateľ nejakej služby pre obec, návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.

ZVEREJŇOVANIE FAKTÚR A OBJEDNÁVOK

Povinná osoba má povinnosť zverejniť objednávky tovarov a služieb na svojej web stránke do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia. To sa nevzťahuje na objednávky, ktoré súvisia s už zverejnenou zmluvou. Faktúry je potrebné zverejniť do 10 dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dníodo dňa ich zaplatenia na web stránke povinnej osoby. Zverejnenie faktúr a objednávok sa vzťahuje iba na tie povinné osoby, ktoré majú vlastnú web stránku. Doplňujúca informácia: V zákone je splnomocnenie pre vládu vydať nariadenie, ktorým môže stanoviť sumu, od ktorej sa musia objednávky a faktúry zverejňovať. Na tomto nariadení ministerstvo spravodlivosti pracuje a veríme, že v blízkej dobe bude schválené. Otázka výšky tohto limitu je momentálne predmetom medzirezortnej diskusie.

Doplnenie

Vláda SR 30. marca 2011 schválila Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú. Nariadenie bolo schválené s pripomienkami, na výsledné znenie si je preto potrebné počkať, pokým sa neobjaví v Zbierka zákonov, vláda však vybrala alternatívu 2, t.j. limit 1000 EUR pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie a 3000 EUR pre všetky ostatné povinné osoby. Účinnosť je stanovená od 1. mája 2011, dovtedy je potrebné znenie zákona dodržiavať v pôvodnom rozsahu.

ODPOVEDE NA ĎALŠIE OTÁZKY K ZVEREJŇOVANIU ZMLÚV

Ministerstvo spravodlivosti je samozrejme pripravené v rámci svojich kapacít odpovedať aj na ďalšie otázky týkajúce sa zverejňovania zmlúv. Je možné sa na nás obrátiť telefonicky na čísle 02/59 353 111 alebo emailom na adrese: zmluvy@justice.sk.
Kontakt na redakciu Obchodného vestníka:
02/52 49 65 34-6, kl. 144, 141, 138, 145, 142 alebo 02/52 44 28 19, 02/52 49 18 41, 02/52 45 01 25